Ouderbijdrage

De Cornelis Vrijschool kan een belangrijk deel van haar visie vooral verwezenlijken dankzij de vrijwillige bijdrage van alle ouders.

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Met ingang van schooljaar 2020/2021 zijn er wijzigingen aangebracht in de hoogte van de ouderbijdrage. De wijzigingen zijn gebaseerd op de aanpassingen die de gemeente Amsterdam heeft gemaakt in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de (VLOA) subsidie. De gemeente heeft toegezegd de aangevraagde subsidies opnieuw te beoordelen en toe te kennen als wij de gevraagde aanpassingen doorvoeren.

Voor het schooljaar 2020/2021 is door het schoolbestuur en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad besloten een vrijwillige ouderbijdrage van € 225 per kind te vragen.

Deze bijdrage zal o.a. besteed worden aan:

  • Culturele vorming buiten het reguliere onderwijs zoals museum- en theaterbezoek;
  • Schoolreizen (voor de groep 8 schoolreis zal wel een extra bijdrage worden gevraagd),;
  • Wekelijks bezoek aan de schooltuinen voor de groepen 6 en 7;
  • De viering van de naamdag van Cornelis Vrij;
  • Bezoek aan Artis;
  • Sint- en Kerstviering;
  • De onkosten voor de Vrijmarkt waarbij de kinderen zelf spullen verkopen voor een goed doel;
  • De Opa- en Omadag in groep 3.

Overblijfbijdrage (TSO)

Alle kinderen wordt de mogelijkheid geboden tussen de middag op school over te blijven onder toezicht van overblijfkrachten. Deelname aan deze tussen-schoolse opvang is niet verplicht. De Cornelis Vrijschool heeft geen continue rooster.

Voor het schooljaar 2020/2021 is de overblijfbijdrage € 300.- per kind. Indien uw kind op school overblijft, is betaling van de overblijfbijdrage verplicht.  Als er problemen zijn in verband met betaling van de bijdrage en de kinderen toch tussen de middag op school willen of moeten overblijven, kan bij de penningmeester een verzoek worden ingediend voor een individuele betalingsregeling. In bepaalde gevallen kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd bij de Gemeente Amsterdam. De inning van de ouder- en overblijfbijdrage

De inning van de ouder- en overblijfbijdrage verloopt via WisConnect. Deze bijdragen worden geïnd door de Stichting Nieuwe Schoolvereniging “Cornelis Vrij”.

Gedachtegoed Cornelis Vrij

Wij vinden het belangrijk dat het gedachtegoed van onze oprichter Cornelis Vrij zichtbaar blijft in de school. Dit heeft vooral betrekking op het inzetten van vakleerkrachten. Het gaat hierbij om de vakleerkrachten beeldende vorming, muziek en gymnastiek. Deze lessen worden in halve groepen gegeven voor o.a. een beter resultaat tijdens deze lessen, maar ook om ervoor te zorgen dat de groepsleerkrachten d.m.v. het werken met een halve groep gerichte aandacht aan de kinderen kunnen geven. Vanuit de financiering van het Rijk kan de inzet op deze manier niet gefinancierd worden.  Op dit moment hebben we opgeteld ongeveer 2 volledige banen aan vakleerkrachten. Om dit in stand te kunnen houden hebben we minimaal een bedrag van € 100.000 op jaarbasis nodig.

Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool

De school beschikt al jaren over een steunstichting te weten De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool. Deze stichting houdt zich bezig met de werving van fondsen gericht op wenselijk beschouwde uitgaven voor de school en het gebouw. De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool heeft een eigen bestuur en is onafhankelijk van het schoolbestuur.

De Stichting richt zich vooral op het in standhouden van het gedachtegoed van Cornelis Vrij. Voor dit schooljaar heeft de stichting als doel gesteld een bedrag van € 100.000.- onder de ouders op te halen voor het lesgeven in de filosofie van Cornelis Vrij. Het gaat hierbij vooral over het inzetten van de vakdocenten beeldende vorming, muziek en gymnastiek zoals hierboven beschreven staat.

Een geheel vrijwillige gift/donatie kunt u overmaken op IBAN-rekening NL35 ABNA 0627 8228 27 t.n.v. Stichting Vrienden Cornelis Vrij School te Amsterdam, onder vermelding van ‘Cornelis Vrijschool’ en van uw naam. Uiteraard wordt u allen van harte uitgenodigd gul te geven.

Aangezien de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool de  ANBI-status heeft, is een fiscale aftrek mogelijk van 125% van uw gift. Of uw gift fiscaal aftrekbaar is hangt af van een aantal voorwaarden (zie het kopje “fiscale aftrekbaarheid”). Is dat het geval dan wordt uw gift feitelijk verlaagd door de belastingteruggaaf. Het bedrag van de belastingteruggaaf kunt u natuurlijk ook door middel van een gift doneren. Per saldo betaalt u dan nog steeds exact het bedrag dat u van plan was bij te dragen.

Fiscale aftrekbaarheid

Er zijn mogelijkheden om de vaste of periodieke gift af te trekken. Hoe dit in zijn werk gaat, aan welke voorwaarden de aangifte moet voldoen en wat voor u de mogelijkheden zijn kunt u bekijken op de site van de belastingdienst. Of via deze link:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften, het hierin opgenomen formulier krijgt iedere gever ingevuld van ons toegestuurd.”