ANBI

Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging is het bevoegd gezag van de Cornelis Vrijschool. Zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de identiteit, de instandhouding, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering van de Cornelis Vrijschool.

De Stichting Nieuwe Schoolvereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN 30.94.388.

De Stichting Nieuwe Schoolvereniging bestuurt de school en treedt op als werkgever van het personeel. Deze stichting int de ouderbijdragen en overblijfkosten. Samen met de bijdragen van het rijk en de gemeente voorzien deze inkomsten in de financiële basis van de school.

De Stichting Vrienden Cornelis Vrij School heeft als doel het in financiële zin dan wel in natura ondersteunen van alle doelen van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging; hiermee worden extra inkomsten verworven waarmee de school bijzondere projecten kan financieren. De Stichting Vrienden bezit de ANBI-status, Algemeen Nut Beogende Instellingen, Onder nummer  RISN 30.94.388,  waardoor het doen van schenkingen fiscaal nog aantrekkelijker is geworden. De extra inkomsten worden gegenereerd door schenkingen, donaties, fondsenwerving en sponsoractiviteiten.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Door bestuursleden gemaakte onkosten worden aan hen vergoed.

De balans en staat van baten en lasten