Bestuur en organisatie

Cornelis Vrijschool is een zogenaamde eenpitter. Directie en bestuur geven vorm aan de basisschool, waarbij het bestuur bestaat uit ouders van leerlingen uit de school.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging is het bevoegd gezag van de Cornelis Vrijschool. Zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de identiteit, de instandhouding, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering van de Cornelis Vrijschool.

Het bestuur is samengesteld uit ouders van leerlingen van de Cornelis Vrijschool. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur kan zich laten ondersteunen door commissies die aan haar rapporteren.

De bestuursleden zijn:

Naam Functie
Nils Blaauboer Voorzitter
Oda Barten Secretaris
Wilmer Smeenk Penningmeester
Helen Hüpscher HR-aangelegenheden
Serge van Lier
Nathalie Korsman

Ondersteuning: Cedric Katsman, gebouw, verbouwing

Stichting Nieuwe Schoolvereniging

De Stichting Nieuwe Schoolvereniging bestuurt de school en treedt op als werkgever van het personeel. Deze stichting int de ouderbijdragen en overblijfkosten. Samen met de bijdragen van het rijk en de gemeente voorzien deze inkomsten in de financiële basis van de school. De Stichting Nieuwe Schoolvereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN 30.94.388.

Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool

De Stichting Vrienden Cornelis Vrij School heeft als doel het in financiële zin dan wel in natura ondersteunen van alle doelen van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging; hiermee worden extra inkomsten verworven waarmee de school bijzondere projecten kan financieren. De Stichting Vrienden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN 805.296.943. Hierdoor kan het doen van schenkingen fiscaal aantrekkelijk zijn. De extra inkomsten worden gegenereerd door schenkingen, donaties, fondsenwerving en sponsoractiviteiten.

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit zes leden, is een wettelijk verplicht inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Drie leden komen uit het team, de andere drie leden zijn ouders. De MR heeft formele bevoegdheden, zoals advies- en instemmingsrecht, bij een groot aantal zaken die de organisatie van de school en het onderwijsbeleid betreffen.

Per Juni 2019 bestaat de MR uit:

Naam Functie
Caroline Henneman Voorzitter
Suzanne Groen Secretaris
Jan van Beveren Ouder
Leen Jonker Team
Nynke van Halsema Team
Miriam Fris Team

Voor vragen of andere kwesties heeft de MR een eigen, actief gemonitord e-mailadres: mr@cornelisvrij.nl.
Voor een lijst van recente onderwerpen die in de MR zijn besproken kun je contact opnemen met een van de leden van de MR.

Oudercommissie

De Oudercommissie (OC)  heeft als doel de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs te vergroten. De OC heeft geen wettelijke bevoegdheden. Tot de taken van OC behoren onder meer:

  • wensen, ideeën en gevoelens van ouders bespreken met  de MR, het bestuur, de directie en het team.
  • ouderavonden organiseren voor de school.
  • hulp bieden bij de organisatie en uitvoering van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

In de OC zitten twee (klassen-)ouders uit elke groep. Zij worden voor twee jaar benoemd, waarbij elk jaar één van de twee tijdens de eerste groepsouderavond van het jaar nieuw wordt gekozen. De OC vergadert vier keer per jaar. Hierbij is in elk geval één ouderlid per groep aanwezig, alsmede een vertegenwoordiger van het team uit de werkgroep Bijzondere Dagen. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de teamkamer. De notulen van de vergaderingen staan op de website www.cornelisvrij.nl. Via de website informeert de OC de ouders over haar activiteiten binnen de school.

Het e-mailadres van de OC is oc@cornelisvrij.nl

Voorzitter: Evert v.d. Sandt
Secretaris: Malu Dijkstra

Redacties, Werkgroepen, Projectgroepen & Commissies

Ter ondersteuning van de directie en het bestuur heeft de Cornelis Vrijschool een aantal commissies en werkgroepen in het leven geroepen. Het gaat dan o.a. over de commissie ICT en veiligheid en de werkgroepen aanname, KIVA, eigentijdse vaardigheden, bibliotheek, cultuureducatie, Plato, bijzondere dagen, webredactie etc.